กิจกรรม : ประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการ/พิจารณา (ร่าง)แผนพัฒนาการศึกษาของ ศพด.


รายละเอียด :
    

 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม  2564  เวลา 13.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดทรายรี สังกัด เทศบาลตำบลหาดทรายรี จัดประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการ/พิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหาดทรายรี โดยมติที่ประชุมได้คัดเลือกและเห็นชอบให้

  -นายมนตรี  ภักดีเสนา รองนายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี  เป็นประธานคณะกรรมการฯ                               

  -นายวงศ์วัฒนา  มัชฌิมสถิตย์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี  เป็นรองประธานคณะกรรมการฯ

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564    อ่าน 9 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**