งานสภา
     
งานสภา คำสั่งสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี
   
 
   

 คำสั่งสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี เรื่อง  แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี  

ประกาศ ณ วันที่ 6  พฤษภาคม  2564

 

                   นายไพบูลย์  สันติวิมล
       ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 พฤษภาคม 2564