กิจกรรม : การประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564รายละเอียด :
    
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564   เวลา 09.00 น.
ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี สมัยประชุมวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหาดทรายรี โดยมี นายไพบูลย์ สันติวิมล ประธานสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี คณะผู้บริหาร นำโดย นางสกุลตลา ไมตรีจิตร นายกเทศมนตรีตำบลหาดทรายรี ,หัวหน้าส่วนราชการ และ มีนางลักขณา อรุณ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลหาดทรายรี ทำหน้าที่เลขานุการสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี เข้าร่วมประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้
   ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2564
1.2 การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)
   ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมสมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564
  ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม
  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
ญัตตินายกเทศมนตรีฯรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลหาดทรายรี รอบปี 2564
  ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ญัตตินายกเทศมนตรี เรื่องการรับมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ถนนสายบ้านดอนพลับ-เขาปู่โสม (ถนนผังเมือง) ตำบลหาดทรายรี
-พิจารณาให้ความเห็นชอบการส่งมอบถนนดอนพลับ-เขาปู่โสม (ถนนผังเมือง) ตำบลหาดทรายรี
5.2 ญัตตินายกเทศมนตรีฯขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่
5.3 ญัตตินายกเทศมนตรี ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565
*    ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564    อ่าน 9 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**